ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

คณะกรรมการสถานศึกษา


ดร.อ่องจิต เมธยะประภาส
ประธานกรรมการสถานศึกษา

พระครูปลัดประทุม อภโล
ผู้แทนองค์กรศาสนา

พระครูเขมาภิราม
ผู้แทนองค์กรศาสนา

นายกลกิจ สุวิมล
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางวิรัตน์ วิเศษมงคล
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายกิตต์คเณศ คชชา
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอมร กรรเจียก
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายมนตรี ศิริพงษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายชวลิต เทียดหงอ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสมยศ นีรพัฒนกูล
ผู้แทนชุมชน

นายเกรียง มหาศิริ
ผู้แทนศิษย์เก่า

นายศุภมิตร รุ่งเรือง
ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น

ร้อยตำรวจโทดำรง จันทรา
ผู้แทนผู้ปกครอง

นายไพรวัลย์ สว่างสุข
ผู้แทนครู

นางพรปวีณ์ แสนสุข
กรรมการและเลขานุการ
insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('school-board','weblogs','ec2-18-206-194-83.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-09-23','2019','09','100000425');