ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

: คำสั่งโรงเรียน

พบข้อมูล: 60 รายการ
วันที่อับโหลด ชื่อเอกสาร ชนิดของไฟล์ ขนาดของไฟล์ ดาวส์โหลด/ครั้ง
12 ก.ค. 2561, 00:00 252/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561 3.96 MB 142
16 ก.ค. 2561, 00:00 254/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4 2.84 MB 125
13 ก.ค. 2561, 00:00 232/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.06 MB 136
25 พ.ค. 2561, 00:00 156/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมวันธรรมสวนะ 305.64 KB 143
26 มิ.ย. 2561, 00:00 216/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้น ม.1และ ม.2 153.89 KB 142
25 มิ.ย. 2561, 00:00 212/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 179.83 KB 142
25 มิ.ย. 2561, 00:00 211/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2561 106.38 KB 143
21 มิ.ย. 2561, 00:00 199/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 2561 196.62 KB 131
25 พ.ค. 2561, 00:00 164/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน - เพิ่มเวลารู้ ประจำปีการศึกษา 2561 204.78 KB 127
22 พ.ค. 2561, 00:00 152/2561 แต่งตั้งครูและบุคลากรรับผิดชอบกรอกข้อมูลในระบบ DMC ปีการศึกษา 2561 292.69 KB 120
21 มิ.ย. 2561, 00:00 204/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการ การอบรมเสริมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ อบรมเชิงปฏิบัติหลักสูตร "สร้างสรรค์งานด้านกราฟฟิกด้วย Adobe Photoshop" 90.99 KB 122
22 มิ.ย. 2561, 00:00 209/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 344.42 KB 129
21 มิ.ย. 2561, 00:00 195/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการชมรมขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 273.52 KB 120
6 มิ.ย. 2561, 00:00 176/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2561 289.58 KB 128
8 มิ.ย. 2561, 00:00 179/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการค่ายมัคคุเทศก์ป่าชายเลน 103.3 KB 108
28 พ.ค. 2561, 00:00 162/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรม "ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ(PLC) และการจัดทำสมุดบันทึกเหตุการณ์ในการพัฒนาตนเอง (LOLBOOK) 337.53 KB 144
12 มิ.ย. 2561, 00:00 184/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถในการรู้เรีื่องการอ่าน (ครั้งที่1) 124.49 KB 129
19 มิ.ย. 2561, 00:00 192/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้กู้ยืมกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 234.27 KB 120
19 มิ.ย. 2561, 00:00 191/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 224.64 KB 124
25 พ.ค. 2561, 00:00 163/2561 แต่งตั้งหัวหน้างานกลุ่มบริหารวิชาการ 72.04 KB 141