ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

: คำสั่งโรงเรียน

พบข้อมูล: 60 รายการ
วันที่อับโหลด ชื่อเอกสาร ชนิดของไฟล์ ขนาดของไฟล์ ดาวส์โหลด/ครั้ง
12 ก.ค. 2561, 00:00 252/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561 3.96 MB 110
16 ก.ค. 2561, 00:00 254/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4 2.84 MB 98
13 ก.ค. 2561, 00:00 232/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.06 MB 96
25 พ.ค. 2561, 00:00 156/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมวันธรรมสวนะ 305.64 KB 108
26 มิ.ย. 2561, 00:00 216/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้น ม.1และ ม.2 153.89 KB 118
25 มิ.ย. 2561, 00:00 212/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 179.83 KB 108
25 มิ.ย. 2561, 00:00 211/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2561 106.38 KB 108
21 มิ.ย. 2561, 00:00 199/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 2561 196.62 KB 105
25 พ.ค. 2561, 00:00 164/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน - เพิ่มเวลารู้ ประจำปีการศึกษา 2561 204.78 KB 94
22 พ.ค. 2561, 00:00 152/2561 แต่งตั้งครูและบุคลากรรับผิดชอบกรอกข้อมูลในระบบ DMC ปีการศึกษา 2561 292.69 KB 93
21 มิ.ย. 2561, 00:00 204/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการ การอบรมเสริมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ อบรมเชิงปฏิบัติหลักสูตร "สร้างสรรค์งานด้านกราฟฟิกด้วย Adobe Photoshop" 90.99 KB 88
22 มิ.ย. 2561, 00:00 209/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 344.42 KB 90
21 มิ.ย. 2561, 00:00 195/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการชมรมขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 273.52 KB 86
6 มิ.ย. 2561, 00:00 176/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2561 289.58 KB 102
8 มิ.ย. 2561, 00:00 179/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการค่ายมัคคุเทศก์ป่าชายเลน 103.3 KB 82
28 พ.ค. 2561, 00:00 162/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรม "ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ(PLC) และการจัดทำสมุดบันทึกเหตุการณ์ในการพัฒนาตนเอง (LOLBOOK) 337.53 KB 109
12 มิ.ย. 2561, 00:00 184/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถในการรู้เรีื่องการอ่าน (ครั้งที่1) 124.49 KB 97
19 มิ.ย. 2561, 00:00 192/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้กู้ยืมกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 234.27 KB 83
19 มิ.ย. 2561, 00:00 191/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 224.64 KB 82
25 พ.ค. 2561, 00:00 163/2561 แต่งตั้งหัวหน้างานกลุ่มบริหารวิชาการ 72.04 KB 106
 
insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('download','weblogs','ec2-34-236-216-93.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-10-18','2019','10','100000425');