ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

ประกาศ เอกสารที่ใช้ในการมอบตัว

เอกสารที่ใช้ในการมอบตัว


1. ใบมอบตัว
2. ปพ.1 (ฉบับสำเนาหน้า-หลัง)    จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน    จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาสูติบัตร       จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้าน   สำเนาบัตรประชาชนของ บิดา     จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาทะเบียนบ้าน   สำเนาบัตรประชาชนของ มารดา     จำนวน 1 ฉบับ
7. สำเนาทะเบียนบ้าน   สำเนาบัตรประชาชนของ  ผู้ปกครอง   จำนวน 1 ฉบับ
8. เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)    จำนวน 1 ฉบับ


**นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มอบตัววันที่ 8 เมษายน 2562**

**นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มอบตัววันที่ 9 เมษายน 2562**

insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('news','weblogs','ec2-3-226-243-226.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-12-14','2019','12','100000425');