ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

เรื่อง รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 และรับนักเรียนย้าย ปีการศึกษา 2563คลิก Link เพื่อสมัคร
link รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
link รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
link รับนักเรียนย้ายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 ปีการศึกษา 2563
คู่มือการใช้ระบบการรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563

*** หมายเหตุ เอกสารที่ใช้ในวันมอบตัว
1. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านนักเรียน
2. สำเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา กรณี ไม่ใช่ บิดา มารดา ให้นำบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาด้วย
3. รูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
4. สำเนา ปพ.1 ที่อนุมัติจบการศึกษาแล้ว
5. สูติบัตร