ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
963
ผู้เข้าชมเดือนนี้
49,876
ผู้เข้าชมทั้งหมด
3,796,984

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดี
     ดีมาก

ภูมิหลัง

ผู้เข้าชม 11,822
 
ประวัติโรงเรียนบางปะกง“บวรวิทยายน”
 
                         โรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน”  ก่อตั้งโดยความร่วมมือ  ร่วมใจ  ของชาวบ้านบางปะกง      ผู้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการ
พ.ศ. ๒๔๔๐
         โดยนายเกี๊ยด นางจู๋ คหบดีชาวบางปะกง ผู้เห็นความสำคัญของการศึกษาและมองการณ์ไกล ได้อุทิศบ้านของตนเป็นโรงเรียนและจ้างครูมาสอน ชื่อ อาจารย์สิทธิ์ เป็นครูจากพระนคร ปีแรกมีนักเรียนเรียนประมาณ ๑๐ คน
พ.ศ. ๒๔๔๑            ขุนวรวาทบรรณากิจ เป็นครูใหญ่  ชาวบางปะกงเห็นความสำคัญของการศึกษา  ส่งบุตรมาเรียนมากขึ้น จึงร่วมกันสร้างโรงเรียนขึ้นที่วัดกลาง เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว หลังคามุงจาก บรรจุนักเรียนได้ ๒๔ คน โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า “ โรงเรียนพิทยาคม” การสอบไล่ต้องไปสอบที่กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๔๔๒             ทางราชการให้โรงเรียนพิทยาคม ไปสอบไล่ที่จังหวัดชลบุรี
พ.ศ. ๒๔๔๔             จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น ๖๐ คน จึงย้ายไปเรียนที่ศาลาการเปรียญวัดกลาง
พ.ศ. ๒๔๔๕
          ย้ายจากศาลาการเปรียญไปยังโรงสวดกงเต๊กที่นายเฉย นาง เกี่ยม สุนาวินวิวัฒน์ อุทิศให้วัดกลาง สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวรมหาเถร) เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งพระราชมุนีมณฑลปราจีนบุรี ได้ประทานนามใหม่ว่าโรงเรียนบวรวิทยายน
พ.ศ. ๒๔๕๐             จำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น จึงย้ายมาเรียนที่ศาลาการเปรียญวัดกลาง
พ.ศ. ๒๔๖๕             ทางราชการสั่งยุบโรงเรียนบวรวิทยายน เป็นโรงเรียนประชาบาลประจำอำเภอ
พ.ศ. ๒๔๗๕
        
            นายนี้ เจียรกุล และชาวบางปะกง มีความเห็นว่าควรจัดการศึกษาของอำเภอบางปะกงจนถึงระดับมัธยมศึกษา จึงสละกำลังกาย กำลังทรัพย์ สร้างอาคารเรียนขึ้นใหม่ ๑ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ ชั้น เสาคอนกรีตจำนวน ๖ ห้องเรียน หลังคามุงกระเบื้องสีแดง มีมุขกลาง สิ้นค่าใช้จ่าย ๗ , ๕๙๗.๘๑ บาท
พ.ศ. ๒๔๗๙              คณะกรรมการสร้างโรงเรียนได้ยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่ ขอเปิดสอนระดับมัธยมต้น
(ม.๑ – ม.๓) และมอบโรงเรียนนี้ให้เป็นของรัฐบาล ใช้นามว่า โรงเรียนประจำอำเภอบางปะกง มีนายนี้ เจียรกุล เป็นผู้อุปการะโรงเรียน

 
พ.ศ. ๒๔๘๕               คณะกรรมการสร้างโรงเรียนได้ยื่นคำร้องต่อทางราชการขอเติมนาม “ บวรวิทยายน” ต่อท้าย เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ศิษย์บวรวิทยายน ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๕ ให้นามว่าโรงเรียนบางปะกง“ บวรวิทยายน” ใช้อักษรย่อ ฉ.ช.๓
 
พ.ศ. ๒๔๙๒              ระดับประถมศึกษาได้แยกเป็นเอกเทศและแยกไปเรียนอาคารใหม่   
( ปัจจุบัน ชื่อ  โรงเรียนวัดล่างบวรวิทยายน ๓ )  โรงเรียนบางปะกง  “ บวรวิทยายน”  เปิดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ม.๓) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ – ม.๖)

 
พ.ศ. ๒๔๙๔             นักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เป็นปีแรก
 
พ.ศ. ๒๔๙๕             ทางราชการได้มอบเงินให้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ได้รื้อมุขเดิมออกและสร้างมุขใหม่ทางด้านขวาอาคารเป็นห้องเรียน ๒ ชั้น
 
พ.ศ. ๒๕๑๓             นักเรียนมีจำนวนมากขึ้น ไม่สามารถขยายอาคารเรียนได้อีก ทางโรงเรียนจึงดำเนินการขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ริมถนนบางนา-ตราด ด้านติดแม่น้ำบางปะกง ตามหนังสือสำคัญที่หลวงฉบับที่ ๑๑๑๓/๒๕๐๖ ที่ดินเลขที่ ๒๙๐ พื้นที่ ๖๘ ไร่ เป็นที่ตั้งอาคารเรียนหลังใหม่ วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๓ ได้เริ่มสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เป็นอาคารตามแบบกรมสามัญศึกษา แบบ ๒๑๖ ล
 
พ.ศ. ๒๕๑๔
   
      สร้างอาคารเรียนหลังใหม่เสร็จวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๑๔ มีทั้งหมด ๑๒ ห้องเรียน (อาคาร ๑ ปัจจุบัน) ย้ายโรงเรียนมาสถานที่ใหม่ และเปิดสอนวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๔ ใช้นามโรงเรียนว่า โรงเรียนบางปะกง “ บวรวิทยายน ”
 
พ.ศ. ๒๕๑๕             โรงเรียนได้สร้างอาคารเรียนหลังที่ ๒ แบบ ๒๑๖ ล ตามแบบกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (อาคาร ๓ ปัจจุบัน )
 
พ.ศ. ๒๕๑๖             สร้างหอประชุมชั้นเดียว (ห้องประชุมลำพู ๑ ปัจจุบัน)
 
พ.ศ. ๒๕๑๘             โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนมัธยมส่วนภูมิภาค (คมภ ๑ ) เป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอ โรงเดียวที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนวิทยาศาสตร์ ศิลปะ ห้องสมุด โรงฝึกงาน คหกรรม เกษตรกรรม ช่างไม้ ช่างไฟฟ้า ช่างยนต์
 
พ.ศ. ๒๕๑๙              โรงเรียนเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.๔ – ม.ศ.๕) โดยเปิดสอนแผนกวิทยาศาสตร์และแผนกทั่วไป อาจารย์ธรรมนูญ วิสัยจร อาจารย์ใหญ ได้ริเริ่มปลูกป่าชายเลน
 
พ.ศ. ๒๕๒๕    
           ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นโรงเรียนดีเด่น

           ได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๒๕
           ได้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับรางวัลพระราชทาน
            ตั้งชมรมผู้ปกครองและครูเป็นครั้งแรก
            สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พาครูจากประเทศจีนมาดูงานการสอนวิทยาศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๓๔              
           โรงเรียนได้รับงบประมาณในการสร้างอาคารเรียนหลังที่ ๔ เป็นอาคาร ๒ ชั้น ใต้ถุนสูง เป็นอาคารแบบ ๒๑๖ ล

            นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ ได้รับโล่และเกียรติบัตรจากนายกรัฐมนตรี นาย อนันต์ ปันยารชุน
            นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นด้านกีฬาจากกระทรวงศึกษาธิการ

 
พ.ศ. ๒๕๓๖                ตระกูลศรีสอ้าน บริจาคป้ายนามโรงเรียนขนาดใหญ่ ทำด้วยหินอ่อน
พ.ศ. ๒๕๓๗                
               โรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองในการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมจากกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๓๙                
               โรงเรียนได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนจัดระบบสารสนเทศดีเด่น ระดับเขตการศึกษา ๑๒ จากกระทรวงศึกษาธิการ

               โรงเรียนได้รับเกียรติบัตร ห้องสมุดพัฒนา ห้องสมุดกาญจนาภิเษก ระดับเขตการศึกษา ๑๒ จากกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๐              
               โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เป็นศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา

                โรงเรียนได้รับมอบห้องวีดีทัศน์เพื่อการศึกษา  จากมูลนิธิ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร    ศรีสอ้าน
                นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ
                สมาคมนักเรียนเก่าบวรวิทยายน จัดตั้งกองทุน ๑๐๐ ปี บางปะกง “ บวรวิทยายน ” ได้เงินเข้ากองทุน ๑,๕๑๒,๕๐๐ บาท
                โรงเรียนจัดตั้งกองทุนอาหารกลางวัน ได้เงินทุน ๑๕๕,๘๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๔๒  
                ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ดีเด่น จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๓
                โรงเรียนได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่นจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๔
                 ดร. กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา   อธิบดีกรมสามัญศึกษา เปิดพิพิธภัณฑ์นิเวศวิทยา   ป่าชายเลน
พ.ศ. ๒๕๔๕                  
               โรงเรียนได้รับรางวัลโครงการอนุรักษ์ผ้าไทยเทิดไท้ราชินี

               โรงเรียนจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น จากสามัญศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา
พ.ศ. ๒๕๔๖                ได้รับรางวัลพระราชทานยอดเยี่ยม การจัดกิจกรรมสถานศึกษา  รักการอ่าน  สานสู่ฝัน  จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ รางวัล คือ 
                             ๑.  ด้านส่งเสริมนักประดิษฐ์ (วิทยา-ศาสตร์) 
                             ๒.  ด้านส่งเสริมนักสร้างสรรค์สังคม

               ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการในการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนเอเปคนานาชาติ ฐานศึกษาป่าชายเลน
                นักการศึกษาจากประเทศภูฐานและประเทศฟิลิปปินส์ ศึกษาดูงานการอนุรักษ์ป่าชายเลนและการบูรณาการป่าชายเลนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
               นายปองพล อดิเรกสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมป่าชายเลน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่นักเรียน
               นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส
              โรงเรียนจัดทำห้องสมุดใหม่ ใช้ระบบสารสนเทศ ICT
              โรงเรียนได้รับรางวัลศูนย์แนะแนวอำเภอบางปะกงดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๗                
              โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการน้ำใสดุจน้ำพระทัยพระราชินีในวโรกาสฉลองครบรอบ ๗๒ รอบ

              โรงเรียนจัดทำเว็บไซต์เผยแพร่ผลงาน ในเว็บไซต์ www.bbv.ac.th
พ.ศ. ๒๕๔๘                
              โรงเรียนได้รับการประเมินผลจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙

               นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับทุนจากรัฐบาลไปศึกษาต่อประเทศอิตาลี
พ.ศ. ๒๕๔๙
              ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ประธานตณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 
พ.ศ. ๒๕๕๐
             ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนประเภท ๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ
             โรงเรียนจัดทำเว็บไซต์เผยแพร่ผลงาน ในเว็บไซต์ www.bangbv.net
พ.ศ.๒๕๕๑
            ได้รับรางวัลดีเด่น ระดับประเทศจากกระทรวงพลังงาน โครงการ สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชน ในสถานศึกษา
พ.ศ.๒๕๕๒
             ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชน ในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๒ (เป็นปีที่ ๒)
             ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทองอย่างต่อเนื่อง เป็นสมัยที่  ๒
             ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทเครื่องแต่งกาย ผลงานชุดไทยประยุกต์ โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๒ ระดับจังหวัด ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
              ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแข่งขันฟุตซอล รุ่นอายุ ๑๕ ปี ชาย   กีฬาสร้างความสามัคคี ปวงชน สร้างคนสู้เศรษฐกิจไทย           สพท.ฉะเชิงเทรา เขต ๑

 
พ.ศ.๒๕๕๓
              ได้รับรางวัลอันดับที่ ๓ การแข่งขัน ฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี ๒๕๕๓ ๖th THAILAND PRIME MINISTER CUP ๒๐๑๐ (รอบคัดเลือกตัวแทนระดับ จังหวัด) รุ่นอายุ ๑๔ ปี ของสำนักงานพัฒนา การกีฬาและนันทนาการ จังหวัดฉะเชิงเทรา
              ได้รับรางวัลอันดับที่ ๓ การแข่งขัน ฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี ๒๕๕๓ ๖th THAILAND PRIME MINISTER CUP ๒๐๑๐ (รอบคัดเลือกตัวแทนระดับ จังหวัด) รุ่นอายุ ๑๖ ปี ของสำนักงานพัฒนา การกีฬาและนันทนาการ จังหวัดฉะเชิงเทรา
              ได้รับโล่รางวัล เข้าร่วมพัฒนาโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Eco-school) ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
              ได้รับโล่รางวัล โรงเรียนที่ได้รับการสรรเสริญเกียรติคุณในฐานะโรงเรียนจัดกิจกรรมดีเด่นการอนุรักษ์ป่าชายเลนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ      สิ่งแวดล้อม
              ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน   ภูมิภาค (ภาคกลาง ๒) ประเภทกีฬาหมากรุก   ไทยชาย รุ่นอายุ ๑๘ ปี เพื่อแข่งขันกีฬา       นักเรียน ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ประจำปี ๒๕๕๓ ระดับประเทศ ของจังหวัด     ฉะเชิงเทรา
              ได้รับรางวัลการประกวด “ศักยภาพเป็นเลิศ”: กิจกรรมประกวดรำวงมาตรฐาน ม.๑ – ๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
              ได้รับรางวัลการประกวด “ศักยภาพเป็นเลิศ” : กิจกรรมประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์     ม.๔ – ๖   งานศิลปหัตถกรรม นักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ      
              ได้รับรางวัลการประกวด “ศักยภาพเป็นเลิศ” : กิจกรรมโครงงานอาชีพงานศิลปหัตถกรรม นักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ
               ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญทอง การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ งานศิลป-  หัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจำปีการ  ศึกษา ๒๕๕๓ “สุดยอดเด็กไทย ก้าวใหม่ที่ ไกลกว่า” ของสำนักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. ๒๕๕๔
                โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากการศึกษารอบที่ ๓ โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
               ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภูมิภาค ประเภทกีฬาหมากรุกหมากฮอสไทยไปแข่งขันระดับประเทศ สพฐ.เกมส์ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
               ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน  ฟุตซอลต้านยาเสพติดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
                ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
                ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานอาชีพผลิตภัณฑ์ลูกตะบูนจากไม้ป่าชายเลน ระบำมาตรฐานระดับ ม.ต้น รำวงมาตรฐานระดับ ม.ปลาย เดี่ยวดนตรีไทย ระนาดทุ้มระดับ ม.ต้น วาดภาพระบายสีระดับ ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ณ จังหวัดกาญจนบุรี
                ได้รับรางวัลกองร้อยลูกเสือดีร้อยปีลูกไทย
                ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลมูลนิธิไทยคม ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
               ได้รับโล่รางวัลประเภทดีเด่นในการสนับสนุนให้นักเรียนร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 
พ.ศ. ๒๕๕๕  
                ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ปี ๒๕๕๕ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
                ได้รับรางวัลชมเชย สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษา ขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้านวิชาการ
                ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันหมากรุกไทย รุ่นอายุ ๑๒ และ ๑๕ ปี ในมหกรรมรวมพลคนรักหมากรุกไทยระดับประเทศที่ siam paragon
                ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๖ รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๘ ปี จัดโดยสมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
                ได้รับถ้วยรางวัลอันดับที่ ๓ การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี ๒๕๕๖ ระดับคัดเลือก (ตัวแทนระดับจังหวัด) รุ่นอายุ ๑๘ ปี จัดโดยกรมพลศึกษา
                ได้รับรางวัลชนะเลิศฟุตซอล รุ่นอายุ ๑๘ ปี รอบคัดเลือก ตัวแทนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาค