ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

ข้อมูลนักเรียน

ผู้เข้าชม 6,267

 

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
ปีการศึกษา 2562

 

ระดับชั้น

ห้อง

1

2

3

4

5

6

รวม

ม.1

ชาย

17

13

16

19

27

18

110

หญิง

18

26

5

19

10

19

97

รวม

35

39

21

38

37

37

207

ม.2

ชาย

9

15

14

12

16

17

83

หญิง

15

15

17

17

14

9

87

รวม

36

37

36

43

45

45

170

ม.3

ชาย

17

12

21

27

29

23

129

หญิง

20

26

17

12

8

15

98

รวม

37

38

38

39

37

38

227

ม.4

ชาย

12

11

11

17

25

-

76

หญิง

28

25

28

7

11

-

99

รวม

40

36

39

24

36

-

175

ม.5

ชาย

8

11

12

16

14

-

61

หญิง

24

22

17

24

10

-

97

รวม

32

33

29

40

24

-

158

ม.6

ชาย

12

9

9

24

19

-

73

หญิง

20

19

23

13

6

-

81

รวม

32

28

32

37

25

-

154

รวม

ชาย

75

71

83

115

130

58

532

หญิง

125

133

107

92

59

43

559

รวม

200

204

190

207

189

101

1,091

insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('school','weblogs','ec2-34-231-21-123.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-11-20','2019','11','100000425');