ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

ข้อมูลนักเรียน

ผู้เข้าชม 6,034


ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

ปีการศึกษา 2557

 
ระดับชั้น ห้อง 1 2 3 4 5 รวม
ม.1 ชาย 13 18 28 30 30 119
หญิง 29 29 12 9 10 89
รวม 42 47 40 39 40 208
ม.2
ชาย
12 19 20 31 25 107
หญิง 24 18 16 12 20 90
รวม 36 37 36 43 45 197
ม.3 ชาย 9 13 23 22 24 91
หญิง 18 26 20 18 14 96
รวม 27 39 43 40 38 187
ม.4 ชาย 5 8 21 16 35 85
หญิง 30 28 19 25 10 112
รวม 35 36 40 41 45 197
ม.5 ชาย 5 9 14 29 37 94
หญิง 29 26 19 23 13 110
รวม 34 35 33 52 50 204
ม.6 ชาย 14 12 12 26 35 99
หญิง 28 30 21 18 6 103
รวม 42 42 33 44 41 202
รวม ชาย 58 79 118 154 186 595
หญิง 158 157 107 105 73 600
รวม 229 243 243 268 257 1195
insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('school','weblogs','ec2-18-206-194-83.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-09-23','2019','09','100000425');