ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

กลุ่มสาระฯภาษาไทย


นางสาวสมควร ชอบใหญ่
ครู ชำนาญการ

นางสาวนวรัตน์ นาคะกุล
ครูผู้ช่วย

นางเบญจมาศ พัฒนโชติ
ครู ชำนาญการ

นางสาวปัทมาภรณ์ คงสุข
ครูผู้ช่วย

นางสาวนภาลัย ใบพิมาย
ครูอัตราจ้าง
insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('teacher','weblogs','ec2-34-231-21-123.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-11-20','2019','11','100000425');