ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์


นายณัฐพงษ์ บุญลิขิต
ครู

นางละมัย สว่างสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายถนอมศักดิ์ ศรีไพบูลย์
ครู ชำนาญการ

นายธวัชชัย ศรีปทุมทอง
ครู ชำนาญการ

นางกุหลาบ บุญกราน
ครู ชำนาญการ

นางสาวนาฏอนงค์ เกตุงาม
ครู

นางสาวสุวิชา บุญรังสิมันต์ุ
ครู ชำนาญการ

นายอนุศิษฐ์ เสริมแก้ว
ครู

นายภิรพุทธิ์ สว่างสุข
ครู