ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ฯ


นางสาวอมรรัตน์ งามบ้านผือ
ครู

นางสาวอุไรวรรณ หมอกสีปาน
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางยุพา ภูมิกลาง
ครู ชำนาญการ

นางสาวณิชาภา วิรัชนีภรณ์
ครู ชำนาญการ

นางสาวกาญจนา สร้างวัด
ครู

นางสาวจิราวรรณ ทองใบ
ครู

นายราชัน บุตรดี
ครู

นางสาวรมิตา ชื่นเปรมชีพ
ครูผู้ช่วย

นายธีรพงษ์ กาญจนสกุล
ครูผู้ช่วย

นางสาวจินดารัตน์ มุกธวัตร
ครูผู้ช่วย

นางสาวภวภาวัน กะรัมย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวแคทรียา ศิริพงษ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวรุ่งนภา วิจิตรวงศ์
ครู

นางสาวจิตรานุช วงศ์งาม
ครูผู้ช่วย

นางสาวอุษา กรัตพงศ์
ครูผู้ช่วย