ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์


นางสาวอมรรัตน์ งามบ้านผือ
ครู

นางยุพา ภูมิกลาง
ครู ชำนาญการ

นายราชัน บุตรดี
ครู

นางสาวอุไรวรรณ หมอกสีปาน
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางระพีพรรณ ศิลปรัตน์
ครู

นางสาวกาญจนา สร้างวัด
ครู

นางสาวณิชาภา วิรัชนีภรณ์
ครู ชำนาญการ

นางสาวจิราวรรณ ทองใบ
ครู

นางสาวจินดารัตน์ มุกธวัตร
ครูผู้ช่วย

นางสาวรมิตา ชื่นเปรมชีพ
ครูผู้ช่วย

นายธีรพงษ์ กาญจนสกุล
ครูผู้ช่วย

นางสาวแคทรียา ศิริพงษ์
ครูอัตราจ้าง
insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('teacher','weblogs','ec2-34-231-21-123.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-11-20','2019','11','100000425');