ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ


นางสาววาสนา จันทลักษณ์
ครู

นางนงลักษณ์ รวยสำราญ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวเบญจพรรณ พันธ์สูงเนิน
ครู

นางสาวดวงฤทัย บุญลอย
ครู

นางสาวเนตรนภา สุขจิต
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิศารัตน์ จุมณี
ครูผู้ช่วย

Mr.Ernanie Elumba Razo
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุพัตรา ปุยะติ
ครูอัตราจ้าง